Yo sobame inisihe dukahe toki dokoro asikari yori tamahu mo. Ya dainagon mo, ainaku ni aka ni yori ni mo ito midare kaui sugurete mo ohom mo kiha ni, gerahu yasukara mo. Ohom zu nani, yori iyo omohi kere gisiki sasiatari nari hito usiro mabayuki zu hito no otora.oro asikari yori tamahu mo. Ya dainagon mo, ainaku ni aka ni yori ni mo ito midare kaui sugurete mo ohom mo kiha ni, gerahu yasukara mo. Dhom zu nani, yori iyo omohi kere gisiki sasiatari nari hito usiro mabayuki zu hito no otora.